1. Üldised juhised

Akna paigaldamisel tuleb lähtuda järgmistest punktidest:

Aknaava valmistatakse ette ja puhastatakse. Aken asetatakse kandvatele klotsidele, millega fikseeritakse aken horisontaaltasapinnas. Akna kinnitusklambrid asetsevad akna välisnurgas ~250mm kaugusel, kusjuures kahe klambri vahe peab olema <=900mm Kinnitusklambritega fikseeritakse aken vertikaaltasapinnas. Akna asetsemisel avas lähtutakse esmalt loodimisest ja järgmisena aknaava mõõtudest ja kujust. Sõltuvalt kasutatavast vahust, soojustusvuugi mõõdust jaakna konstruktsioonist asetada lisatoed vältimaks aknalengideformeerumist vahu paisumisel.
Aknaava ja lengi vahelise vuugi täitmine soojustusvahuga (Soudal, Penoflex jms.)

Esmase konsultatsiooni andmine kliendile:

akent võib avada 24 h peale paigaldust
kandvaid klotse ei tohi eemaldada

Lisa 1:

Aknaava ettevalmistamine valmisakende alusel:
Ava mõõt peab tagama võimaluse akna loodimiseks ja
soojustamiseks.
Soojustusvuugi soovitav paksus min. 10mm, max. 25mm.
Aknaava mõõdud: laius = aknalaius + 30mm
kõrgus = akna kürgus (koos
lisaprofiiliga!) + 30mm

2. Montaaž

Akna kinnituskronsteinid või tüüblid peavad kõik aknale mõjuvad jõud edasi andma ehitise kandvale konstruktsioonile.

Akna paigaldus koosneb neljast etapist:
Akna kinnitamine
Akna loodimine
Akna soojustamine

Akna kinnitamine toimub spetsiaalsete kronsteinidega või kruuvidega (tüüblitega). Soojustamiseks kasutatakse polüuretaanvahtusid (näi.Soudal, Penoflex).
3. Akna ja ava ühendusvuugile mõjuvad järgmised jõud:

Aknad tuleb loodida kahes tasapinnas – vertikaalselt ja horisontaalselt. Samas tuleb jälgida ka fassaadijoont. Enne akna kinnitamistfikseeritakse akna asend kiiludega. Mittekandvad kiilud peab peale akna kinnitamist eemaldada, et tagada nõutud soojustusvuugi mõõdud. See tagab
akna pikaaegse funktsioneerimise sõltumata akna deformeerumisest ja ehituskonstruktsiooni vajumisest. PVC akende puhul tuleb arvestada
järgmiste temperatuurist tingitud pikkusmuutustega.

PVC – valge
1,6mm / m
PVC – dekoorkattega 2,4mm / m

NB! Akendel olevad kaitsekiled tuleb eemaldada koheselt peale akna paigaldamist.

4. Kinnitusdetailid

Akende kinnitusdetailidena kasutatakse vastavaid müüriklambreid, kui ka düübleid. Düüblite kasutamisel tuleb enne lõplikku kinnikeeramist
kinnituskoht kiiluda.

Kahe kinnituselemendi vahe ei tohi olla suurem, kui 90cm (vt, järgnevjoonis). Kinnituskohtade kaugused akna sisenurkadest on ka antud joonisel.

Akende monteerimine peab toimuma mehhaaniliselt. Soojustusvaht ja montaažilindid ei võta vastu mehhaanilisi koormusi.

5. Sõlm, aken – aknalaud – veeplekk

Järgnevalt on näidatud alumise osa lõige, mis sisaldab veeplekki, akent, aknalauda ja kinnitusklambrit.